Algemene voorwaarden

 

1.   Algemeen

2.   Uitvoering van de opdracht

3.   Levertijd

4.   Verkregen informatie en documenten

5.   Prijs

6.   Betaling

7.   Aansprakelijkheid

8.   Overmacht

9.   Klachtenregeling

10. Copyright

11.   Overige bepalingen

 

 

 

1.  Algemeen

1.1. Definities:

a. CasaStyling.nl (handelsnaam van Genuine Business Relations): de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34096958, Oosterdreef 85, 2153 AX Nieuw-Vennep;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met CasaStyling.nl een overeenkomst sluit;

c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en CasaStyling.nl.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met CasaStyling.nl. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. CasaStyling.nl en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

* * *

 

2.  Uitvoering van de opdracht

CasaStyling.nl draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

* * *

 

3.  Levertijd

3.1. De door CasaStyling.nl opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van CasaStyling.nl een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

* * *

 

4. Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privé-sfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

* * *

 

5. Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W, tenzij inclusief BTW wordt vermeld.

5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door CasaStyling.nl te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

* * *

 

6.  Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden terstond na oplevering, op een door CasaStyling.nl op de factuur aan te geven wijze tenzij is overeengekomen dat betaling geschiedt bij verkoop van het gestylde object.

6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

* * *

 

7.  Aansprakelijkheid

7.1. CasaStyling.nl kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. CasaStyling.nl is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door CasaStyling.nl geleverde dienst(en).

7.2. CasaStyling.nl is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. CasaStyling.nl biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CasaStyling.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan CasaStyling.nl worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is CasaStyling.nl niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan CasaStyling.nl zijn verstrekt, heeft CasaStyling.nl het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4. CasaStyling.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat CasaStyling.nl is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor CasaStyling.nl kenbaar behoorde te zijn.

7.5. CasaStyling.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6. Indien CasaStyling.nl desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.7. Alle aanspraken jegens CasaStyling.nl die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij CasaStyling.nl zijn ingediend, vervallen door verjaring.

* * *

 

8.  Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt CasaStyling.nl ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar CasaStyling.nl geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

* * *

 

9.  Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan CasaStyling.nl kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal CasaStyling.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door CasaStyling.nl worden aangepast tot een lager bedrag. CasaStyling.nl zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

* * *

 

 

10.  Copyright

10.1 Op alle foto's (op de website) van CasaStyling.nl zit copyright.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CasaStyling.nl

Indien u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruik maakt van enige foto van deze website, wordt u gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij u ingediend.

10.2 Op de FAQ zit copyright. Indien u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruik maakt van de FAQ teksten van deze website, wordt u gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij u ingediend.

* * * 

 

 

11.  Overige bepalingen

11.1. CasaStyling.nl is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

11.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is CasaStyling.nl gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

11.3. CasaStyling.nl is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift CasaStyling.nl tot mededeling verplicht.

11.4. CasaStyling.nl heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat CasaStyling.nl de opdracht heeft uitgevoerd.

11.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en CasaStyling.nl is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

11.6 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van CasaStyling.nl voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

11.7 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door CasaStyling.nl gebruikt kunnen worden.

11.8 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.

 

* * * * *

 

Laatste update 25 september 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Foto’s en tekst: Anitra Vooys

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak:

Anitra Vooys

 

Anitra@CasaStyling.nl

 

06 4579 0279

 

VerkoopStyling  =  CASA Styling